WinforstPro™ net.logistik

Logistický informačný systém WinforstPro™ net.logistik je naším najrozsiahlejším vývojarskym produktom na platforme internet/intranet. Je vyvíjaný ako aplikácia na zakázku našimi developmermi od roku 2005. Všetky práva ohľadom predaja, customizácie a daľších sú rezervované pre firmu Latschbacher GmbH, Austria.Tento systém prispôsobený na mieru pre lesnícky a drevársky priemysel Vám učarí prehľadnosťou a komplexnosťou. Je to otvorený internetový systém stvorený práve pre potreby vlastníkov, obchodníkov, predajcov a dopravcov podnikajúcich v oblasti lesného a drevárenského priemyslu.
Tento systém je on-line systém v režime webklient/webserver v databázovom prostredí MS-SQL firmy Microsoft Corporation. Je prepojený s existujúcim evidenčným systémom WinforstPro™-32 a mnohými PDA aplikáciami pomocou webových služieb.
Použitá technológia a databázové prostredie zaručujú vysokú bezpečnosť a spoľahlivosť celého informačného systému. Je použitá trojstupňová ochrana údajov a to na úrovni databázy (meno, heslo), na úrovni databázových súborov (prístupové práva) a na úrovni vlastnej aplikácie (povolenie, resp. zakázanie určitých činností).

Celý informačný systém je členený na viacero logických modulov, ktoré sú integrované do jedného celku.
Všetky obrazovky informačného systému WinforstPro™ net.logistik majú štandardnú formu a rovnaký spôsob konfigurácie a ovládania.

Základné charakteristiky WinforstPro™ net.logistik:
 • architektúra webKlient/ WebServer
 • Server:
  • Windows NT, 2000, XP, 2003 Server - IIS, Framework v. 2.0, MS SQL Server 
 • Klient:
  • web browser (MS Internet Explorer, FireFox, Opera and etc.)
 • 3 vrstvy užívateľského rozhrania
  • Grafický (GUI)
  • Aplikačný (Visual Studio.NET, Framework 2.0)
  • Dátový (MS SQL)
 • Viacužívateľské sieťové prostredie
 • Transakčné spracovanie
 • Vysoká bezpečnosť a ochrana údajov
 • Podpora viacjazyčného prostredia
 • Väzba na WinforstPro™ 32 ,webservices, XML, Excel, lesné mapy - Deutschland, Österreich, Schweiz)

Možnosti použitia tohto systému ktorý 'spája ľudí'
 • Majitelia lesov
 • Dopravcovia a prepravcovia dreva
 • Podnikatelia v lesnom a drevospracujúcom priemysle
 • Obchodníci a predajcovia dreva
 • Píly (Sklady dreva)
a informácie o
 • zoťatom a o odvezenom množstve dreva
 • transporte (odvoze a zvoze)
 • Polteroch - (Hromada, Geľba dreva, Horný (lesný) sklad
 • plánovaných faktoroch logistiky
 • dátach podnikového riadiaceho a evidenčného systému WinforstPro™ 32 a mobilných zberných aplikácii WinforstPro™ mobile a dátach ľubovoľných iných komunikujúcich aplikácii


WinforstPro™ net.logistik je nová centrálna logistická aplikácia založená na platforme internetu. Zabezpečuje:

 • podstatné zjednodušenie komunikácie medzi lesnými závodmi, podnikateľmi, predajcami dreva, a pílami
 • doposiaľ nepoznanú transparentnosť medzi všetkými zainteresovanými podnikateľmi vnútri logistickej siete od výrubu kmeňov až po spracovateľskú dieľňu
 • optimálnu súhru všetkých dát a dátovych tokov
 • jedinečne prepojenie dát, ktoré pokryje všetky lesné transportné a spracovateľské procesy
 • otvorenosť: na platformu môže byť napojený Váš ľubolný systém a nielen štandardné systémy ako sú WinforstPro™ 32 a WinforstPro™ mobile. Komunikácia medzi týmito systémami je zabezpečovaná pomocou internetových služieb - WinforstPro™ web services 
 • ľubovolné nastavenie, t.j. je možnosť prispôsobiť program požiadavkám Vašej firmy
Logistická cesta-rozličné možnosti pohľadov
Pri logistike prepravnej cesty dreva sa musia zohľadniť minimálne tri procesy:
 • priamy predaj: Vlastník lesa predáva svoje drevo priamo z lesa. Odberateľ organizuje celú logistiku od výrubu až po spracovateľský podnik.
 • predaj z ulice: Vlastník lesa organizuje výrub a zvoz a predá celú dodávku (Polter) odberateľovi
 • predaj priamo do spracovateľ. podniku: Vlastník lesa prevezme celú logistiku a dodáva drevo priamo do sprac.podniku
WinforstPro™ - net.logistik podporuje všetky tri dodávateľské modely.

Predaj cez obchodníka
Veľkou výhodou WinforstPro™ net.logistik je, že celý Polter môže byť "predaný" od jedného podnikateľa na iného podnikateľa. Sledujte následujúci priebeh logistiky-príklad:
 • Podnikateľ - (Subdodaváteľ) zvozom vytvorí pre vlastníka lesa skládku 'Polter'. Táto sa nachádza v 'Polter-pool' (modul aplikácie) vlastníka lesa.
 • V 'Polter-pool' vlastník lesa predá skládku obchodníkovi s drevom.
 • Obchodník s drevom vidí 'Polter' vo svojom Polter-pool.
 • Obchodník s drevom zadá 'Polter' transportnej firme na odvoz so zadaním cieľa - píla, spracovateľská dieľňa
 • Píla, popr. spracovateľská dielňa zaeviduje po dovoze príjem dreva a uskutoční presné merania

Každý zúčastnený na logistickej sieti sleduje pohyb transportu ( od vlastníka lesa až po pílu ) -logistickej cesty
- bez toho aby miesto pôvodu a odbytové kanále boli zverejnené.


Prečo internetová platforma?

Informačný systém WinforstPro™ 32 je ideálny pre nasadenie vrámci jedného podnikateľa. Na sledovanie jeho dát a procesov a pre ich optimalizáciu. Ale v komplexnom súhrne vsetkych dodavateľských a odberateľských väzieb a na ich logistickej správe kooperuje veľa podnikateľov na rovnakom princípe.
Preto je centrálna platforma, do ktorej môžu zasiahnuť všetci zúčastnení to správne a globálne riešenie.

 • Internet je pre toto prostredie ten najvhodnejší a najoptimálnejší prostriedok: Rôzni podnikatelia majú prístup na rovnaké dáta a môžu ich doplňať, pokiaľ na to majú oprávnenia.
 • WinforstPro™ net.logistik zužitkuváva ďalšiu výhodu internetového riešenia: Na prístup do logistickej siete nie je potrebný žiadny lokálny softvér (s výnimkou webbrowsera ako napr.Internet-Explorer alebo FireFox)
 • Užívateľ sa prihlási s užívateľským menom a heslom a môže začať okamžite pracovať.

Čo je to 'Polter' ?

V jednoduchom ponímaní tento výraz ktorý sme si dovolili prebrať z nemecky hovoriacich krajín predstavuje 'kopu dreva' pripravenému na odvoz z lesa. Jejej možné priradiť niektoré základné parametre ako napr. koordináty umiestnenia (zemepisná šírka a dĺžka), prevažujúci druh dreviny, sortiment, kvalita, kubatúra a mnohé iné.

V slovenčine je dosť ťažké nájsť ekvivalentný výraz. Po našom dotaze na Lesy Slovenskej republiky š.p. a aj na Ministerstvo pôdohospodárstva SR sme dostali informáciu o týchto ekvivalentných výrazoch pre Polter (Kopu dreva):


 • V lesníckej praxi sa používa termín "rovnaň" a znamená uložené sortimenty krátkeho dreva o dĺžke 1 a 2 m. Pre hromadu dreva v ostatných dĺžkach sa používa výraz 'hromada' alebo starší názov 'geľba dreva'.
 • Ako sa odborne v slovenčine nazýva 'Kopa dreva' vo význame zrúbané drevo niekde na kope určené napr. na ďalší predaj, prípadne transport s presne danými pozičnými koordinátmi?
  Podľa Lesníckeho náučného slovníka (Ministerstvo zemědelství 1995) so slovenskými ekvivalentmi výrazov, je primeraný názov sklad dreva – vyhradené miesto slúžiace na uloženie dreva, jeho sortimentáciu a expedíciu. Sklady dreva sa delia na lesné sklady 'horné sklady', čo sú zariadenia pri odvozných cestách slúžiace na sortimentáciu a dočasné uloženie dreva; hlavné sklady (dolné sklady) u odberateľa alebo dodávateľa, členené podľa na nich vykonávaných činností na: expedičné sklady slúžiace len na expedíciu sortimentov vyrobených inde; manipulačné expedičné sklady na ktorých sa vykonáva sortimentácia, triedenie a expedícia, prípadne aj odkôrňovanie; centrálne manipulačné sklady kde sa vykonávajú činnosti ako na manipulačných expedičných skladoch, ale jeden sklad obsluhuje celý lesný majetok. Kombinácia obecných funkcií s funkciami špecifickými a vplyv miestnych potrieb a zvyklostí spôsobujú, že každý sklad dreva je vlastne originál, ako z pohľadu použitej technológie, tak aj strojného vybavenia.

Z vysvetlenia je jasné že najvhodnejší názov pre našu potreby by bol pojem 'hromada', starší názov 'geľba dreva' alebo odborný terminologický 'horný sklad'. Avšak ani jeden názov presne a výstižne nevystihuje tento pojem pre našu potrebu,preto budeme na našich stánkach používať nemecký názov 'Polter.'


Sú Vaše dáta a informačné toky na internete bezpečné?

Áno, pretože WinforstPro™ net.logistik zabezpečuje trojitú ochranu pre citlivé dáta:


 • ochrana prístupu: Každý užívateľ systému sa musí identifikovať vlastným menom a heslom. Na základe jeho aktívnych užívateľských práv má prístup iba k tým dátam, ktoré sú pre neho určené. Všetky ostatné údaje zostanú pre neho utajené .
 • Ochrana dát: WinforstPro™ net.logistik "transportuje" iba nekritické dáta. To sú v podstate sortiment a množstvá. Citlivé údaje ako napr. Ceny nie sú cez túto platformu prístupné. Tým sa zabezpečí, že "tajné" firemné dáta neopustia vašu firmu. Tieto zostanú vo vašom chránenom prostredí.
 • Aktívne publikovanie: Každý užívateľ si sám určí, kto má mať prístup na jeho dáta. Len tí podnikatelia, ktorých užívateľ určí, môžu vidieť jeho údaje. Pre ostatných zostávajú údaje utajené.
Kde je náklad-'Polter'? Mobilné dáta

Okrem dátovej komunikácie je možná súčasne aj vizualizácia dát na mape. Jednotlivé Polter-y môžu byť priamo v WinforstPro™ - net.logistik zamerané a nájdené. Potom má užívateľ presný prehľad, kde sa Polter nachádza. Rovnako aj Transportné firmy poznajú pozíciu Polteru a vedia presne, kde musia drevo vyzdvihnúť. To šetrí čas a zvyšuje prehľadnosť.


 • WinforstPro™ net.logistik Vám dáva k dispozícii zdarma mapy pre celú nemecky hovoriacu oblasť (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko) v pomere 1:50.000.
 • Transportné firmy sú mobilné, ich dáta tiež. S PDA si si tieto firmy môžu stiahnuť pre nich disponované dáta z WinforstPro™ net.logistik. Potom šofér vie, kde sa nachádza drevo na transport a koľko dreva treba ešte odviesť.
 • Potom ako si naloží šofér drevo do auta, zadá množstvo a zvyšné množstvo do PDA. Po synchronizácii s WinforstPro™ net.logistik majú všetci zúčastnení podnikatelia a obchodníci informáciu o transporte: Vlastník lesa vie, kde sa ešte nachádza drevo, Píla vie, koľko dreva od koho príde a transportér pozná transportované množstvá.
WinforstPro™ net.logistik - nie je jednosmerná ulica!

Tok informácií ide nielen z lesa do spracovateľského závodu ale aj opačne.


 • Dáta zo spracovateľského podniku, skladu môžu byť priamo načítané do komunikačnej platformy Winforstpro™ net.logistik. Formát dát nie je dôležitý (ELDAT, FHP, formát používaný v jednotlivých podnikoch,…)
 • Sprac.podnik dodáva dáta z píly naspať dodávateľom, to znamená že dodávateľ si stiahne meracie protokoly z WinforstPro™ net.logistik a načíta ich do svojho podnikového evidenčného či manažérskeho systému
 • Evidenčý či manažérsky systém príslušného lesného či iného podniku si preveme protokoly z píly a načíta si ich a prevedie porovnanie s transportnými dátami. Potom sa môžu okamžite vytvárať faktúry, dobropisy atď.